Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Algemene voorwaarden

Garantie

Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie. U kunt het garantieverzoek indienen via Vloerkledenvoordelig.nl.

Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen. Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.


Leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vloerkledenvoordelig.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vloerkledenvoordelig.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vloerkledenvoordelig.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN.

2.1 Alle aanbiedingen van Vloerkledenvoordelig.nl zijn vrijblijvend en Vloerkledenvoordelig.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Vloerkledenvoordelig.nl. Vloerkledenvoordelig.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vloerkledenvoordelig.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN.

3.1 De vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, handlings- / en verzendkosten. Voor levering op de Waddeneilanden zijn de bezorgkosten in overleg. Indien de bestelling een waarde van minder dan 100€ vertegenwoordigd zijn wij genoodzaakt 25€ verzendkosten in rekening te brengen.

3.2 Betaling kan geschieden bij aflevering van de goederen zonder kortingen en/of compensatie tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Onderstaand een overzicht van de rembourskosten die worden gehanteerd.

 Remboursbedrag
 Rembourskosten
 t/m  €      10,00  €   4,94

 €      25,00  €   7,08

 €      50,00  €   7,38

 €      75,00  €   7,85

 €    100,00  €   8,03

 €    150,00  €   8,87

 €    250,00  €   9,28

 €    500,00  € 10,77

 € 1.000,00  € 15,05

 € 1.500,00  € 19,16

 € 2.000,00  € 23,27

 € 2.500,00  € 27,37

 € 3.000,00  € 31,42

 € 3.500,00  € 36,18

 € 4.000,00  € 39,57

 € 4.500,00  € 43,73

 € 5.000,00  € 47,84

3.3 Betaling kan ook geschieden door storting van het totaalbedrag vooraf op onze bankrekening. Na ontvangst van betaling zullen de goederen verzonden worden.

3.4 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de afnemer met een minimum van 15% van het totaalbedrag en bent u een vertragingsrente van 2 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na melding van de prijsstijging door Vloerkledenvoordelig.nl.

ARTIKEL 4. LEVERING.

4.1 Vloerkleden zijn meestal uit voorraad leverbaar bij onze leveranciers. Leveringen geschieden daardoor gemiddeld binnen een week.

4.2 Indien wij de producten niet kunnen afleveren door afwezigheid en/of anderszins zullen wij extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen.

4.3 Levering van de producten geschiedt tot de eerste deur op de begane grond, indien deze met een palletwagen bereikbaar is tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.4 Bestellingen kunnen alleen uitgeleverd worden als de totale bestelling bij ons binnen is. Artikelen uit een order worden niet afzonderlijk uitgeleverd.

4.5 De maximale levertijd van de artikelen bedraagt 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

4.6 Indien een order niet compleet is afgeleverd of als de levering beschadigd is dient dit door de klant aangegeven te worden op de pakbon. Doet u dit niet dan kunt u eventuele beschadigingen of niet geleverde artikelen niet op ons verhalen. 

4.7 Vloerkledenvoordelig wil uw bestelling, wanneer deze bij ons binnen is, vasthouden voor bepaalde tijd. De vloer komt enkele dagen voor de door u gewenste leverdatum bij ons binnen. Kosteloos wordt de vloer 14 dagen voor u vastgehouden in het magazijn zonder stallingskosten. Na 14 dagen bedragen de stallingskosten 25Euro per week. De maximale stalingsperiode bedraagt 3 maanden.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

5.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Vloerkledenvoordelig.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

ARTIKEL 6. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID.

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Onvolkomenheden of beschadigingen dienen aangetekend te worden op de afleverbon

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Vloerkledenvoordelig.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan Vloerkledenvoordelig.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retour voor uw rekening komen. Deze kosten bedragen € 50,00 per vloerkleed.

6.4 Ingeval van toegekende reclamatie, het vervanging van de huidige vloer, kan in sommige gevallen door de leverancier worden geeist dat de oude vloer retour moet worden gezonden voor onderzoek in de fabriek.

6.5 Bij omruiling worden geen transportkosten in rekening gebracht.

6.6 Vloerkledenvoordelig voorziet niet in tegemoedkomening van de legkosten of uithaalkosten bij reclamaties.

ARTIKEL 7. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE.

7.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Vloerkledenvoordelig.nl, dan wel tussen Vloerkledenvoordelig.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Vloerkledenvoordelig.nl, is Vloerkledenvoordelig.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vloerkledenvoordelig.nl.

ARTIKEL 8. OVERMACHT.

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vloerkledenvoordelig.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vloerkledenvoordelig.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vloerkledenvoordelig.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

ARTIKEL 9. GARANTIE.

9.1 Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie.

9.2 Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen.

9.3 Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

9.4 Het toekennen van garanties en eventuele voorwaarden vanuit de leverancier wordt voorzien in
artikel 6.4 en 6.5 onder het hoofdstuk "Reclames en aansprakelijkheid".

ARTIKEL 10. DIVERSEN.

10.1 Wanneer door Vloerkledenvoordelig.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Vloerkledenvoordelig.nl deze voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vloerkledenvoordelig.nl in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vloerkledenvoordelig.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 Vloerkledenvoordelig.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.4 Daar Vloerkledenvoordelig.nl op geen enkele wijze betrokken is bij de verwerking van de geleverde goederen is Vloerkledenvoordelig.nl op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade welke ontstaat door deze verwerking.

10.5 De door Vloerkledenvoordelig.nl geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding.

10.6 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.7 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

10.8 Wij willen u er op wijzen dat de chauffeur uw bestelling niet naar binnen brengt. De artikelen worden geleverd tot aan waar de chauffeur kan komen met de palletwagen.

10.9 Vloerkledenvoordelig.nl behoudt zich het recht om zonder algemene kennisgeving de leveringsvoorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 11 Veilig uw aankopen doen.

11.1 De consument heeft het recht om binnen 10 werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting te annuleren. In gevallen van annulering of retour worden retourskosten van €50,- per vloerkleed ingehouden op het te crediteren aankoopbedrag.

11.2 Gratis omruiling geschied éénmalig wanneer beide kleden een waarde vertegenwoordigen van meer dan €300,- en binnen 14 dagen na levering.

11.3 U dient binnen 10 werkdagen aan te geven of en hoeveel producten ongeveer retour komen. Retourzending dient binnen 14 dagen te hebben plaatsgevonden.

11.4 Nadat het teruggezonden is ontvangen zal het product worden onderzocht door een deskundige. Aan de hand van dit onderzoek wordt het aankoopbedrag aan de klant terugbetaald. Hierover zal de klant worden geïnformeerd. Het bedrag wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen.


 

betaalmethodes
privacybeleid cookiebeleid Update cookie voorkeuren
© Vloerkledenvoordelig.nl
Gebruik van deze site betekent dat u de algemene voorwaarden van CBW erkende woonwinkels accepteert.